Poniżej wymagany przepisami formularz odstąpienia od umowy. Informujemy jednocześnie że wyrobione pieczątki online nie są produktem prefabrykowanym, a ich wyrób nastąpił  według specyfikacji klienta w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Jeśli gotowe pieczątki online nie posiadają wad, zwrot jest bezzasadny i zamawiającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaty. Produktami podlegającymi prawu odstąpienia od umowy są pozycje magazynowe prefabrykowane, w tym poduszki wymienne do pieczątek, datowniki bez wyrabianej gumki, tusz do pieczątek, w ilości do 10 szt.

– Adresat:
AMB Grzegorz i Tomasz Ratyńscy Spółka Jawna
ul. Mołdawska 27
61-614 Poznań
biuro@e-pieczatki24.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.