Pieczątka Pielęgniarki I Położnej.

Pieczątka Pielęgniarki I Położnej.

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej ustaliła w paragrafie pierwszym wytyczne dotyczące ich treści. Wzór pieczątki pielęgniarki i położnej powinien zawierać:

1. imię i nazwisko
2. tytuł zawodowy
a. magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa
b. licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
c. pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana
d. pielęgniarka lub położna
3. uzyskane specjalizacje
4. numer prawa wykonywania zawodu

Pielęgniarka i położna jako postać udzielająca świadczeń zdrowotnych jest w obowiązku, w trakcie dokonywanych wpisów udzielić informacji które ją identyfikują. Wedle § 10 ust. 1 pkt 3 dekretu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w kwestii odmian, zakresu a także norm dokumentacji terapeutycznej i metod jej przetwarzania, notkami tymi pozostają: nazwisko oraz imię, zatytułowanie zawodowe, uzyskane profesje, numer prawa wykonywania zawodu a także parafkę. Toteż szybkim a także praktycznym sposobem pomagającym zrealizować właściwego oznaczenie postaci udzielającej świadczeń zdrowotnych pozostaje pieczątka pielęgniarki i położnej. Skoro więc pielęgniarka/położna zdecyduje się na użytkowanie stempla, zobowiązana pozostaje lokować na niej wzmianki wskazane wyżej.